Týrání zvířat - jak poznat a nahlásit

CO SE POVAŽUJE ZA TÝRÁNÍ ?

Týrání blíže definuje zákon č.246/92 Sb.

"Utrpení" je definováno jako stav způsobený nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo až smrt

 

!!!!!!!!!   NEBUĎTE LHOSTEJNÍ A NEVÁHEJTE HLÁSIT TÝRÁNÍ NEBO I PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ. NEJENŽE TÍM MŮŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT ZVÍŘETE, ALE TAKÉ DÁTE MĚSTU DOSTATEČNĚ NAJEVO, ŽE OCHRANA ZVÍŘAT NENÍ OKRAJOVÁ ZÁLEŽITOST, O KTEROU SE LIDÉ NEZAJÍMAJÍ A ŽE JE TUDÍŽ DŮLEŽITÉ JÍ VENOVAT POZORNOST, PŘÍPADNĚ TLAČIT NA ZMĚNU LEGISLATIVY   !!!!!!!!!!!!!

 

Co je dle zákona týrání:

- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly

- Podrobit zvíře výcviku nebo je použít k veřejnému vystoupení či podobným účelům, pokud je pro ně spojeno s bolestí, utrpením nebo poškozením

- Omezovat výživu zvířete, včetně jeho napájení

- Podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo je jinak poškozují
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení 
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby

- Používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat

- Podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled

- Vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy
- Používat k vázání zvířete prostředky, které způsobují utrpení

Cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody

- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání

- Opuštění zvířete s úmyslem zbavit se ho nebo vyhnat

Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k zákonnému usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákoně).

 

   Protizákonná je také PROPAGACE TÝRÁNÍ ZVÍŘAT na internetu aneb kyberkriminalita.

   Postup nahlášení kyberkriminality najdete ZDE

 

____________________________________________________________________________________________

JAK POSTUPOVAT PŘI NAHLÁŠENÍ (CO A KOMU ?)

 - Napište kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.), pokud je znáte

- Napište jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byli svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji
- Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.) - to bývá v určování závažnosti trestu často rozhodující, pokud můžete, snažte se nafotit nebo natočit maximum ze situace, při níž k týrání dochází
- Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.


- Obráťe se na :

  • příslušnou krajskou veterinární správu (seznam KVS najdete ZDE).
  • krajský či obecní úřad s rozšířenou působností - Odbor životního prostředí  
  • v akutních případech se obraťte na Městskou policii (156) - pozor, policie řeší jen situace, kdy jste svědkem týrání v dané chvíli (např. když vidíte někoho, jak surově bije zvíře v daném okamžiku, apod). Kontinuální podezření na týrání, kdy je se psy špatně zacházeno dlouhodobě, řeší výše uvedené úřady

- Příslušný účad či veterinární správa je POVINEN celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.

Pro radu nebo jako podporu ke konkrétního případu se můžete obrátit také na HLAS ZVÍŘAT.

 

 

NAHLÁŠENÍ TÝRÁNÍ ONLINE !  (po kliknutí na červený odkaz se otevře formulář)

 

POKUD NEJSTE SPOKOJENI S VÝSLEDKEM ŠETŘENÍ KVS (ESKALACE)

Můžete podat stížnost na:

a) pokud jste podávali podnět na Městský úřad, eskalujte na příslušný krajský úřad
b) Státní veterinární správu, která je nadřízeným orgánem krajských vet. správ
c) ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství)
c) Okresní ředitelství Policie České republiky, dnes Krajské ředitelství, územní pracoviště, oddělení vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství,

d) nebo můžete písemné oznámení adresovat přímo státnímu zástupci